Formy współpracy

Zatrudnienie

Nasi pracodawcy najczęściej zatrudniają osoby, które wspieramy w oparciu o standardową umowę o pracę. Wprowadzając osobę z niepełnosprawnością na stanowisko pracujemy według modelu zatrudnienia wspomaganego – zgodnie z nim osoba z niepełnosprawnością zostaje zatrudniona na otwartym rynku pracy, na dobranym stanowisku z pomocą drugiej (sprawnej) osoby – jaką jest trener pracy.

Trener pracy to pracownik Stowarzyszenia, który w ramach swoich obowiązków znaczną część pracy wykonuje w terenie, u pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością.

Zatrudnienie wspomagane oznacza, iż większość starań w celu utrzymania pracy odbywa się już po zatrudnieniu – w czasie szkolenie intensywnego, które ma na celu wesprzeć pracownika w jak najlepszej adaptacji w miejscu pracy oraz pomóc mu w tym, żeby nie stracił jej po okresie próbnym. Trener pracy pomaga zarówno w opanowaniu obowiązków stanowiskowych jak też w kontaktach z zespołem pracowniczym. Często na początku zatrudnienia trener pracy obecny jest na stanowisku razem ze wspieraną osobą przez cały czas jej pracy.

Cały ten proces można przedstawić za pomocą schematu:

ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE to NAUKA PRACY w PRACY.

Staramy się aby każda osoba niepełnosprawna, która zgłasza się do nas po pomoc, otrzymywała tyle wsparcia ile jest konieczne i tyle samodzielności ile tylko możliwe.

Z naszych doświadczeń wynika, iż osoby z niepełnosprawnością mogą pracować jeśli mają wystarczającą motywację oraz pomoże się im podjąć pracę możliwą do wykonywania biorąc pod uwagę ich ograniczenia. Umieszczone na dobrze dobranym stanowisku pomimo, że w początkowym okresie wymagają dużo wsparcia, po pewnym czasie są w stanie doskonale opanować wyznaczone czynności. Mogą pracować w pełni wydajnie i samodzielnie oraz utrzymać zatrudnienie przez wiele lat.

Indywidualny trening umiejętności praktycznych

To inaczej tzw. „próbki pracy”, jest to organizowana w miejscu pracy możliwość spróbowania przez osobę z niepełnosprawnością wykonywania wybranych czynności stanowiskowych. Jej celem jest weryfikacja poziomu umiejętności takich jak orientacja w nowym miejscu będącym zakładem pracy, samodzielność w sytuacji wykonywania zadania, umiejętność przyswajania, rozumienia i przestrzegania obowiązujących reguł, w tym orientacja w czasie, znajomość i stosowanie zasad współżycia społecznego, motywacja do aktywności. W praktykach biorą udział głównie uczestnicy nieposiadający wcześniejszych doświadczeń, niezdecydowani co do wyboru dalszej ścieżki zawodowej. Nie na każdym stanowisku pracy możliwe jest zorganizowanie próbki pracy. Próbki pracy są bezpłatne dla każdej ze stron.

 

Staż

Staże są możliwe tylko wtedy gdy pozwalają na to odrębne umowy związane z realizacją przez nas działań aktywizacji zawodowej. Są one odpłatną, kilkumiesięczną, ciągłą formą rozwoju i sprawdzenia umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Decydując się na staż pracodawca zyskuje pracownika, który przez umówiony czas (zwykle do 3 do 6 miesięcy, w ustalonym tygodniowym wymiarze) wykonuje powierzone zadania nie obciążając w żaden sposób jego budżetu. Osoba na stażu otrzymuje tzw. stypendium stażowe i jest wspierana przez obecność trenera pracy. Staż jest formą zachęty dla obu stron – pracodawcy oraz osoby z niepełnosprawnością – aby po jego zakończeniu zdecydować się na podjęcie zatrudnienia.

Współpracują z nami:
CHSON Ognisko