Trener pracy

Trener pracy to osoba zatrudniona w Stowarzyszeniu, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością w jej rozwoju w roli pracownika.

Trenerzy posiadają co najmniej średnie wykształcenie, a często są to psychologowie, pedagodzy i specjaliści innych, pokrewnych dziedzin. Trenerzy posiadają szerokie doświadczenie w pracy zarówno z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jak też doświadczenie pracy własnej na różnych stanowiskach pracy.

W ramach swoich obowiązków trenerzy:

  • wyszukują miejsca pracy odpowiednie dla osób z  niepełnosprawnością,
  • poznają środowisko pracy u konkretnego pracodawcy,
  • współpracują z zespołem pracowniczym przez cały okres trwania zatrudnienia wspieranej osoby,
  • dobierają na wskazane stanowisko pracy najbardziej odpowiedniego pracownika z niepełnosprawnością dając tym samym pracodawcy możliwość zatrudnienia osoby właściwie dopasowanej do oferowanego stanowiska pracy,
  • szkolą osoby z niepełnosprawnością w miejscu pracy w zakresie zdań stanowiskowych. W tym celu trener pracy zostaje oddelegowany, aby towarzyszyć wspieranej osobie na stanowisku pracy – oznacza to, że razem z nim przebywa w pracy na bieżąco wspomagając wykonywane przez niego czynności w takim zakresie w jakim jest to potrzebne. Szkolenie stanowiskowe może trwać nawet do kilku miesięcy, a wycofywanie wsparcia trenera zawsze jest uzgadniane z pracodawcą.

Obecność trenera powoduje, że nowy pracownik nie obciąża załogi koniecznością pomagania mu. Trener uczy także zespół pracowników komunikowania się oraz współpracy z niepełnosprawnym pracownikiem, co stanowi wartość dodaną w postaci wzrostu kompetencji miękkich wszystkich pracowników.

Nawet po wycofaniu się z bezpośredniego towarzyszenia w miejscu pracy trener służy pomocą w rozwiązywaniu pojawiających się trudności oraz stale monitoruje przebieg pracy regularnie kontaktując się z pracownikiem niepełnosprawnym oraz jego pracodawcą. Zawsze, jeśli jest to potrzebne, istnieje możliwość powrotu trenera pracy na stanowisko zatrudnienia wspomaganego i przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego.

Działania trenera gwarantują, że na dane stanowisko pracy trafi odpowiedni pracownik, a praca przez niego wykonana sprosta wymaganiom jakościowym i ilościowym stawianym przez pracodawcę.

Z naszych doświadczeń wynika, że osoby z niepełnosprawnością, pomimo że w początkowym okresie wymagają dużo wsparcia, po pewnym czasie są w stanie doskonale opanować wyznaczone czynności, pracować w pełni wydajnie i samodzielnie.
Wsparcie sprawnej osoby, jaką jest trener pracy daje szansę na zatrudnienie nawet osobom o niewielkich możliwościach czy niskich kwalifikacjach.

Współpracują z nami:
CHSON Ognisko