Częste pytania

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania na temat aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Jeśli po przeczytaniu odpowiedzi nadal mają Państwo wątpliwości dotyczące jakiegoś zagadnienia – zapraszamy do kontaktu z nami, postaramy się wytłumaczyć.

W orzeczeniu o niepełnosprawności mam wpis: „żadna praca”/ „niezdolny do pracy”/ „praca w warunkach chronionych”/„praca w zakładzie aktywności zawodowej”. Czy mogę pracować?

Tak. Każdy ma prawo podjąć pracę, wynika to z Konstytucji Rzeczypospolitej. Decyzja dotycząca możliwości pracy na danym stanowisku należy do lekarza medycyny pracy, który po rozpoznaniu wymagań dotyczących stanowiska i ograniczeń zdrowotnych kandydata orzeka o zdolności do pracy. Badanie takie przeprowadzane jest wyłącznie na zlecenie pracodawcy i dotyczy konkretnego stanowiska, które w skierowaniu wskaże pracodawca.

Czy mogę pracować, gdy pobieram rentę socjalną? Ile mogę dorobić do renty?

Pomimo, że otrzymywanie renty socjalnej wiąże się z przyznaniem przez ZUS tzw. „niezdolności do pracy” nie ma przeszkód, żeby pracować i równocześnie pobierać rentę socjalną. Należy jedynie zwrócić uwagę na wysokość zarobków gdyż po przekroczeniu pewnej kwoty ZUS może zawiesić wypłatę renty. Ta kwota jest co roku ogłaszana przez ZUS, od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. – wynosi ona 3 047,50 zł.

Informacje te można także sprawdzić bezpośrednio na stronie internetowej ZUS a mając obawy dotyczące własnej sytuacji można zwrócić się do ZUS z pisemnym zapytaniem.

W przypadku pozostałych świadczeń rentowych najlepiej skontaktować się bezpośrednio z instytucjami, które je wypłacają.

Ile godzin dziennie mogę pracować?

Przepisy regulujące czas pracy osób z niepełnosprawnością w ostatnich latach ulegają ciągłym zmianom.

W 2017 roku  osoby posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą pracować maksymalnie 7 godzin dziennie. Na wniosek pracownika lekarz może zgodzić się na pracę w wymiarze 8 godzin dziennie jeśli uzna, że nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia danej osoby.

Osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą pracować 8 godzin dziennie.

Należy przy tym pamiętać, że to jak długo niepełnosprawny pracownik będzie pracował w ciągu dnia zależy od wymiaru etatu (podane wyżej godziny dotyczą pracy na całym etacie) ale także od organizacji pracy w danej firmie dlatego każdą sytuację należy rozważać indywidualnie.

Czy przysługuje mi dłuższa przerwa w pracy?

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy (wynika to z art. 17 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.). Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Kodeksem Pracy prawo do przerwy w ogóle przysługuje dopiero po przepracowanych 6 godzinach. Pracodawca może, ale nie musi zgodzić się na wcześniejszą przerwę.

Ile mogę mieć dodatkowego urlopu w ciągu roku?

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności (art. 19 ust. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.).

Jakie mam inne przywileje w pracy?

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

 • w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,
 • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. (art. 20 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.).
Ile mogę zarobić?

Pracownika niepełnosprawnego obowiązują tutaj takie same przepisy jak wszystkich innych zatrudnionych na umowę o pracę. Pracując na pełnym etacie pracownik nie może otrzymać niższego wynagrodzenia niż aktualnie obowiązujące w Polsce minimalne wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia podawana jest w tzw. kwocie brutto - czyli przed odjęciem podatku i obowiązkowych składek. W 2017 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2000 zł. Przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia reguluje Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wpisując w wyszukiwarkę internetową hasło „wynagrodzenie minimalne 2017” znajdziemy informacje na temat obowiązującej stawki w danym roku, np. 2017.

Gdzie mogę szukać pracy?

Istnieje wiele możliwości szukania pracy, do najpopularniejszych należy poszukiwanie:

 • w Urzędach Pracy,
 • w ogłoszeniach zamieszczonych w gazetach,
 • w książkach z adresami firm,
 • przez znajomych i rodzinę,
 • na targach i giełdach pracy,
 • odwiedzając pracodawców,
 • na stronach internetowych z ofertami pracy,
 • na stronach internetowych pracodawców,
 • na portalach społecznościowych związanych z karierą np. GoldenLine,
 • na portalach internetowych dla osób niepełnosprawnych,
 • wysyłając e-maile ze swoim CV do pracodawców,
 • poprzez zawodowe pośrednictwa pracy,
 • poprzez organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje,
 • pisząc oferty własne,
 • poprzez rozmowy telefoniczne z pracodawcami,
 • w Ochotniczych Hufcach Pracy,
 • na witrynach sklepowych i na słupach ogłoszeniowych.
Na jakich stronach internetowych szukać pracy?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.jobs.pl                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czy warto zarejestrować się do Urzędu Pracy?

Zdecydowanie warto! Przede wszystkim dzięki temu Urząd wie, ile osób aktualnie przebywa bez pracy, co pozwala na podejmowanie różnych działań mających pomóc w aktywizacji zawodowej. Rejestracja w Urzędzie Pracy umożliwia też dostęp do wielu ofert pracy. Gdy pobiera się rentę socjalną można być zarejestrowanym jako osoba poszukująca pracy, a w przypadku nie posiadania żadnych dochodów jako osoba bezrobotna. Status osoby bezrobotnej umożliwia uzyskanie z Urzędu Pracy ubezpieczenia zdrowotnego.

Jakie są rodzaje umów?

Istnieje wiele rodzajów umów, które określają wykonywanie czynności za które otrzymujemy określone wynagrodzenie. Do najpopularniejszych należą:  umowa o dzieło, na zlecenie i umowa o pracę.

Umowa o dzieło i umowa zlecenie dotyczą zobowiązania do wytworzenia określonego produktu lub wykonania czynności, za którą otrzymamy umówioną zapłatę.

Umowy zlecenie i o dzieło mogą być wygodną formą pracy dla osób, które nie potrzebują wiązać się z pracodawcą na stałe, a tylko okresowo wykonują zlecone zadania.

Podpisując umowę o pracę pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Umowa ta jest wynikiem chęci zarówno pracodawcy jak też pracownika – żeby ze sobą współpracować.Umowa o pracę zawierana jest zwykle na dłuższy okres czasu, od miesiąca do kilku lat lub na tak zwany „czas nieokreślony”. Umowa o pracę jest dla pracownika najkorzystniejsza daje mu bowiem prawo do urlopu czy płatnego zwolnienia w razie choroby, czego nie zapewniają inne umowy.

Zasady  dotyczące zawierania i rozwiązywania umowy o dzieło i zlecenie reguluje Kodeks Cywilny, natomiast te dotyczące umowy o pracę reguluje Kodeks Pracy.

Współpracują z nami:
CHSON Ognisko