Dla Kogo?

Wsparcie w ramach projektu kierujemy do dorosłych osób z niepełnosprawnością, które:

 • chcą nauczyć się: gdzie szukać zatrudnienia, jak aplikować o pracę oraz jak najlepiej przedstawić się przyszłemu Pracodawcy;
 • chcą nauczyć się jak radzić sobie w różnych sytuacjach społecznych, które mogą się zdarzyć w pracy;
 • chcą dowiedzieć się jak mimo niepełnosprawności kierować swoim życiem zawodowym;
 • nie wiedzą co mogłyby robić w pracy i chcą sprawdzić swoje możliwości na różnych stanowiskach pracy w ramach treningów praktycznych;
 • potrzebują w procesie poszukiwania i utrzymania pracy wsparcia zarówno fachowego (pomocy w redagowaniu cv, pozyskiwaniu miejsca pracy) jak też emocjonalnego;
 • chcą nabyć doświadczenie zawodowe;
 • chcą podjąć i utrzymać pracę.

 

Obowiązkowe kryteria rekrutacyjne

Beneficjentem ostatecznym projektu może być osoba, która:

 • chce uczestniczyć w projekcie,
 • jest w wieku aktywności zawodowej (osoba pełnoletnia, która nie osiągnęła wieku emerytalnego),
 • przedstawi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • mieszka (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa małopolskiego,
 • nie jest zatrudniona i nie wykonuje żadnej innej pracy zarobkowej, lub została zatrudniona przy wsparciu trenera pracy,
 • w momencie przystąpienia do projektu nie bierze udziału w innym projekcie dofinansowanych ze środków publicznych, którego celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisze deklarację udziału w projekcie.

 

Rekrutacja do projektu obejmuje minimum 2 spotkania w czasie których zbierane są informacje formalne o kandydacie, jego sytuacji na rynku pracy oraz potrzebach wsparcia. Weryfikowana jest także motywacja do udziału w projekcie.

Do projektu kwalifikowane są osoby, które:

 • spełniają wszystkie wyżej wymienione warunki,
 • przedstawią i podpiszą wymagane dokumenty,
 • uzyskają pozytywną decyzję zespołu rekrutacyjnego.

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

 

 

Współpracują z nami:
CHSON Ognisko